Single Blog Title

This is a single blog caption
10
Lut

Raport: Uczelnie wyższe w social media (infografika)


Autorem raportu jest Ema­nuel Kul­czycki, Raport: Uczel­nie wyż­sze w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, „Warsz­tat bada­cza komu­ni­ka­cji”. (Liencja CC BY NC ND)
Przy­go­to­wa­łem raport doty­czący wyko­rzy­sta­nia mediów spo­łecz­no­ścio­wych przez pol­skie uczel­nie wyż­sze – doty­czy tylko publicz­nych uczelni aka­de­mic­kich (wymie­nio­nych w spi­sie MNiSW). Celem raportu było oce­nie­nie, jak uczel­nie wyż­sze radzą sobie w social media. Dane zostały zebrane 8 lutego 2012 r., a spo­sób ich zbie­ra­nia został usta­lony nastę­pu­jąco: na pod­sta­wie listy jed­no­stek zamiesz­czo­nej na stro­nie Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego odwie­dza­łem każdą stronę uczelni (ale tylko i wyłącz­nie stronę główną). Na tej stro­nie poszu­ki­wa­łem lin­ków do ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych – to zada­nie jest sto­sun­kowo pro­ste, gdyż znaki ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych są uży­wane naj­czę­ściej zgod­nie z prze­zna­cze­niem (tzn. nie ma jakichś prze­ró­bek unie­moż­li­wia­ją­cych ich rozpoznanie). (Pobierz infografikę)


Pod­sta­wowe zało­że­nie jest nastę­pu­jące: 
pro­fil w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym ma być pro­fi­lem ofi­cjal­nym, zatem zakła­dam, że link do niego musi znaj­do­wać się na stro­nie głów­nej danej uczelni. Nie uwzględ­nia­łem pro­fili (np. na Face­bo­oku), do któ­rych nie ma odno­śnika na stro­nie uczelni (nigdy nie wia­domo, czy nie jest to pro­fil fał­szywy – uczel­nia musi sygno­wać swoje ofi­cjalne kanały komunikacji).
Kolejne zało­że­nia: uwzględ­nia­łem jedy­nie pro­file ogól­no­uczel­niane. Ozna­cza to, że nie bra­łem pod uwagę dzia­łal­no­ści wydzia­łów, insty­tu­tów, biblio­tek. Przy­ją­łem per­spek­tywę „stro­ska­nego ucznia”, który poszu­kuje ofi­cjal­nych kana­łów poten­cjal­nej uczelni wyż­szej, na któ­rej chce stu­dio­wać – chce zoba­czyć, jak ona się komunikuje.
W bada­niu zostały uwzględ­nione wszyst­kie ser­wisy spo­łecz­no­ściowe, do któ­rych zostały odna­le­zione linki. Są to: 
 • Face­book; 
 • Twit­ter; 
 • YouTube; 
 • Google Plus; 
 • Gol­den­line; 
 • Blip; 
 • Picasa, 
 • NK; 
 • Flickr; 
 • blogi na róż­nych platformach.
Pod­sta­wowe dane można zoba­czyć na poniż­szej info­gra­fice. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje (linki do poszcze­gól­nych pro­fili, wyświe­tle­nia fil­mów na YouTube itd. – poni­żej infografiki).

Naj­ak­tyw­niej­sze uczelnie

W rapor­cie zostało uwzględ­nio­nych 59 publicz­nych uczelni aka­de­mic­kich zgod­nie z wyżej wska­zaną listą. Aktyw­ność = liczba pro­fili w ser­wi­sach spo­łecz­no­ścio­wych (nawet gdy nie są czę­sto aktu­ali­zo­wane – nie ana­li­zuję w tym przy­padku kate­go­rii „zaan­ga­żo­wa­nia”). Trzy naj­ak­tyw­niej­sze uczel­nie w mediach spo­łecz­no­ścio­wych to:

 1. Uni­wer­sy­tet Łódzki – 9 profili Face­book, Twit­ter, YouTube, Godlen­line, Blip, Blog, Google Plus, Flickr, NK
 2. Uni­wer­sy­tet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w War­sza­wie – 6 profili Face­book, Twit­ter, YouTube, Gol­den­line, Blip, NK
 3. Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Kato­wi­cach – 5 profili Face­book, YouTube, Blip, Blog, Picasa

Face­book

Trzy­dzie­ści dzie­więć uczelni, tj. 66% uczelni publicz­nych posiada pro­fil na Face­bo­oku. W przy­padku 19 uczelni nie zna­la­złem odno­śnika do pro­filu (w przy­padku Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie znaj­duje się ikona do ser­wisu, ale jest nie­ak­tywna). W zesta­wie­niu uwzględ­ni­łem rów­nież Poli­tech­nikę Radom­ską im. Kazi­mie­rza Puła­skiego, cho­ciaż nie posiada fanów – na stro­nie uczelni lin­kuje się do pro­filu prywatnego.
Nie­malże wszyst­kie uczel­nie zamie­ściły w lutym 2012 r. co naj­mniej jeden wpis (nie uczy­niły tego: Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny we Wro­cła­wiu, Poli­tech­nika Radom­ska im. Kazi­mie­rza Puła­skiego, Zachod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­giczny w Szcze­ci­nie, Uni­wer­sy­tet Gdański).
Naj­wię­cej fanów posiada Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w Kra­ko­wie – 8 lutego 2012 r. było 10 259 fanów.Twit­ter

8 uczelni posiada pro­fil na Twit­te­rze. Naj­wię­cej obser­wu­ją­cych – 270 – posiada Poli­tech­nika Śląska.


Face­book

Uczel­nia Adres pro­filu Fanów Ostatni wpis
Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w Krakowie https://​www​.face​book​.com/​j​a​g​i​e​l​l​o​n​i​a​n​.​u​n​i​v​e​r​s​ity 10259 1.02.2012
Aka­de­mia Górniczo-​Hutnicza im. Sta­ni­sława Sta­szica w Krakowie https://​www​.face​book​.com/​A​G​H​.​K​r​a​kow 9148 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Krakowie https://​www​.face​book​.com/​u​c​z​e​l​n​i​a​.​s​u​k​c​esu 8051 7.02.2012
Szkoła Główna Han­dlowa w Warszawie https://​www​.face​book​.com/​S​G​H​W​a​r​saw 6913 7.02.2012
Uni­wer­sy­tet Warmińsko-​Mazurski w Olsztynie https://​www​.face​book​.com/​U​W​M​.​O​l​s​z​tyn 6791 7.02.2012
Poli­tech­nika Warszawska https://​www​.face​book​.com/​p​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​.​w​a​r​s​z​a​w​ska 5945 8.02.2012
Szkoła Główna Gospo­dar­stwa Wiej­skiego w Warszawie https://​www​.face​book​.com/​S​G​G​W​.​W​a​r​s​z​awa 5937 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w Warszawie https://www.facebook.com/pages/Uniwersytet-Kardyna%C5%82a-Stefana-Wyszy%C5%84skiego/120418241307358 5307 7.02.2012
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Poznaniu https://​www​.face​book​.com/​u​e​p​o​z​n​a​n​?​v​=​a​p​p​_​4​9​4​9​7​5​2​878 5298 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny we Wrocławiu https://​www​.face​book​.com/​U​E​W​r​o​c​law 4907 16.01.2012
Uni­wer­sy­tet Śląski w Katowicach https://www.facebook.com/pages/Uniwersytet-%C5%9Al%C4%85ski-w-Katowicach/230359693460 4905 8.02.2012
Poli­tech­nika Kra­kow­ska im. Tade­usza Kościuszki https://​www​.face​book​.com/​P​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​.​K​r​a​k​o​w​ska 4486 6.02.2012
Poli­tech­nika Łódzka https://​www​.face​book​.com/​P​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​.​L​o​d​zka 4285 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Łódzki https://​www​.face​book​.com/​u​n​i​.​l​o​d​z​?​r​e​f​=mf 4118 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy we Wrocławiu https://www.facebook.com/pages/Uniwersytet-Przyrodniczy-we-Wroc%C5%82awiu/331474462961 4013 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Katowicach https://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​-​E​k​o​n​o​m​i​c​z​n​y​-​w​-​K​a​t​o​w​i​c​a​c​h​/​1​5​2​8​9​4​9​0​1​3​9​6​7​1​7​?​r​e​f​=ts 3852 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toruniu https://​www​.face​book​.com/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​M​i​k​o​l​a​j​a​K​o​p​e​r​n​ika 3016 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Szczeciński https://​www​.face​book​.com/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​S​z​c​z​e​c​i​n​ski 2655 8.02.2012
Poli­tech­nika Śląska (Gliwice) https://​www​.face​book​.com/​P​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​S​l​a​ska 2653 8.02.2012
Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­nego im. Euge­niu­sza Pia­sec­kiego w Poznaniu https://​www​.face​book​.com/​p​o​z​n​a​n​awf 2456 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Krakowie https://​www​.face​book​.com/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​.​P​e​d​a​g​o​g​i​c​zny 2450 7.02.2012
Uni­wer­sy­tet Technologiczno-​Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śnia­dec­kich w Bydgoszczy https://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​-​T​e​c​h​n​o​l​o​g​i​c​z​n​o​-​P​r​z​y​r​o​d​n​i​c​z​y​-​w​-​B​y​d​g​o​s​z​c​z​y​/​1​6​3​2​1​2​4​1​7​0​2​3​141 2195 8.02.2012
Poli­tech­nika Radom­ska im. Kazi­mie­rza Pułaskiego https://​www​.face​book​.com/​P​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​R​a​d​o​m​ska 2181 14.12.2011
Uni­wer­sy­tet Wrocławski https://​www​.face​book​.com/​u​n​i​w​roc 1978 8.02.2012
Aka­de­mia im. Jana Dłu­go­sza w Częstochowie https://www.facebook.com/pages/Akademia-im-Jana-D%C5%82ugosza-w-Cz%C4%99stochowie/119476618071316 1615 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Gdański https://​www​.face​book​.com/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​G​d​a​n​ski 1467 25.01.2012
Poli­tech­nika Lubelska https://​www​.face​book​.com/​p​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​l​u​b​e​l​ska 1463 7.02.2012
Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Lublinie https://​www​.face​book​.com/​u​p​.​l​u​b​lin 1396 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Opolski https://​www​.face​book​.com/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​O​p​o​l​ski 1356 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Warszawski https://​www​.face​book​.com/​f​a​n​p​a​g​eUW 1236 8.02.2012
Poli­tech­nika Opolska https://​www​.face​book​.com/​P​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​O​p​o​l​ska 1200 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet w Białymstoku https://​www​.face​book​.com/​u​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​w​b​i​a​l​y​m​s​t​oku 932 1.02.2012
Aka­de­mia Techniczno-​Humanistyczna w Biel­sku –Białej https://​www​.face​book​.com/​A​k​a​d​e​m​i​a​T​e​c​h​n​i​c​z​n​o​H​u​m​a​n​i​s​t​y​c​zna 922 8.02.2012
Poli­tech­nika Częstochowska https://www.facebook.com/pages/Politechnika-Cz%C4%99stochowska/104976552923805 886 8.02.2012
Zachod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­giczny w Szczecinie https://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​Z​a​c​h​o​d​n​i​o​p​o​m​o​r​s​k​i​-​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​-​T​e​c​h​n​o​l​o​g​i​c​z​n​y​-​w​-​S​z​c​z​e​c​i​n​i​e​-​Z​U​T​/​2​0​1​3​3​5​8​0​6​5​7​0​2​2​0​?​r​e​f​=ts 810 9.01.2012
Uni­wer­sy­tet Przyrodniczo-​Humanistyczny w Siedlcach https://​www​.face​book​.com/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​.​S​i​e​d​lce 772 3.02.2012
Aka­de­mia Pomor­ska w Słupsku https://www.facebook.com/pages/Akademia-Pomorska-w-S%C5%82upsku/106111119449394 609 4.06.2011
Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skiego w Kielcach https://​www​.face​book​.com/​u​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​.​k​i​e​lce 303 6.02.2012
Poli­tech­nika Białostocka https://​www​.face​book​.com/​p​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​b​i​a​l​o​s​t​o​cka 170 8.02.2012

Twit­ter

Uczel­nia Adres pro­filu Obser­wu­jący Data ostat­niego tweetu
Poli­tech­nika Śląska (Gliwice) https://​twit​ter​.com/​#​!​/​P​o​l​i​t​e​c​h​n​ika 270 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Łódzki https://​twit​ter​.com/​#​!​/​u​n​i​l​odz 254 8.02.2012
Szkoła Główna Han­dlowa w Warszawie https://​twit​ter​.com/​#​!​/​r​z​e​c​z​o​w​nik 250 7.02.2012
Uni­wer­sy­tet Śląski w Katowicach https://​twit​ter​.com/​#​!​/​U​S​i​n​K​a​t​o​w​ice 217 8.02.2012
Uni­wer­sy­tet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w Warszawie https://​twit​ter​.com/​#​!​/​U​K​S​W​1​999 50 brak twe­etów
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Poznaniu https://​twit​ter​.com/​#​!​/​u​ewp 39 25.03.2011
Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toruniu https://​twit​ter​.com/​#​!​/​U​M​K​_​T​o​run 33 8.02.2012
Chrze­ści­jań­ska Aka­de­mia Teo­lo­giczna w Warszawie https://​twit​ter​.com/​#​!​/​C​h​A​T​WWW 7 18.04.2011

YouTube

Uczel­nia Adres kanału Wyświe­tle­nia filmów
Uni­wer­sy­tet Warmińsko-​Mazurski w Olsztynie http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​T​V​K​O​R​T​OWO 243291
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Katowicach http://​www​.youtube​.com/​U​E​K​a​t​o​w​ice 91000
Uni­wer­sy­tet Śląski w Katowicach http://​www​.youtube​.com/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​S​l​a​ski 89428
Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­nego im. Euge­niu­sza Pia­sec­kiego w Poznaniu http://​www​.youtube​.com/​a​w​f​p​o​z​nan 76257
Poli­tech­nika Śląska (Gliwice) http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​P​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​S​l​a​ska 63485
Uni­wer­sy­tet Szczeciński http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​U​n​i​w​e​r​s​y​t​e​tUS 60436
Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w Krakowie http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​u​n​i​j​a​g​i​e​l​l​o​n​ski 59702
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Poznaniu http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​u​e​p​o​z​nan 55105
Uni­wer­sy­tet Łódzki http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​P​r​o​m​o​c​j​a​U​L​?​g​l​=​P​L​&​a​m​p​;​h​l​=pl 52293
Aka­de­mia Górniczo-​Hutnicza im. Sta­ni­sława Sta­szica w Krakowie http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​t​v​agh 52008
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Krakowie http://​www​.youtube​.com/​u​e​k​r​a​kow 40088
Uni­wer­sy­tet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w Warszawie http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​U​K​S​W​e​d​u​P​L​/​v​i​d​eos 18944
Uni­wer­sy­tet Jana Kocha­now­skiego w Kielcach http://​www​.youtube​.com/​u​j​k​k​i​e​lce 16375
Aka­de­mia im. Jana Dłu­go­sza w Częstochowie http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​a​d​m​i​n​ajd 16072
Poli­tech­nika Radom­ska im. Kazi­mie­rza Pułaskiego http://​www​.youtube​.com/​p​o​l​i​t​e​c​h​n​i​k​a​r​a​d​o​m​ska 12013
Szkoła Główna Gospo­dar­stwa Wiej­skiego w Warszawie http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​S​G​G​W​W​U​L​Stv 4541
Poli­tech­nika Opolska http://​www​.youtube​.com/​P​O​U​c​z​e​l​nia 1037
Zachod­nio­po­mor­ski Uni­wer­sy­tet Tech­no­lo­giczny w Szczecinie http://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​Z​U​T​S​Z​C​Z​E​C​IN/ 12

Gol­den­line

Uczel­nia Adres pro­filu
Uni­wer­sy­tet Łódzki http://​www​.gol​den​line​.pl/​m​i​k​r​o​b​l​o​g​/ul
Uni­wer­sy­tet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w Warszawie http://​www​.gol​den​line​.pl/​m​i​k​r​o​b​l​o​g​/​u​k​s​w​-​w​a​r​s​z​awa
Aka­de­mia Górniczo-​Hutnicza im. Sta­ni­sława Sta­szica w Krakowie http://​www​.gol​den​line​.pl/​m​i​k​r​o​b​l​o​g​/​agh
Uni­wer­sy­tet Peda­go­giczny im. Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej w Krakowie http://​www​.gol​den​line​.pl/​u​c​z​e​l​n​i​a​/​u​n​i​w​e​r​s​y​t​e​t​-​p​e​d​a​g​o​g​i​c​zny

Blip

Uczel­nia Adres pro­filu
Uni­wer­sy­tet Śląski w Katowicach http://​uni​wer​sy​tet​sla​ski​.blip​.pl/
Uni­wer­sy­tet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w Warszawie http://​uksw1999​.blip​.pl/
Aka­de­mia Górniczo-​Hutnicza im. Sta­ni­sława Sta­szica w Krakowie http://​agh​kra​kow​.blip​.pl/
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Katowicach http://​ueka​to​wice​.blip​.pl/
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Krakowie http://​uekra​kow​.blip​.pl/
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Poznaniu http://​uepo​znan​.blip​.pl/
Aka­de­mia im. Jana Dłu­go­sza w Częstochowie http://​ajd​.blip​.pl/

Ofi­cjalny blog

Uczel­nia Adres blogu
Uni­wer­sy­tet Łódzki http://​uni​lodz​.blog​spot​.com/
Uni­wer­sy­tet Wrocławski http://​www​.uni​.wroc​.pl/​o​s​t​a​t​n​i​e​-​w​p​i​s​y​-​n​a​-​b​l​o​g​ach
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Katowicach http://​www​.media​.ue​.kato​wice​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d​=​1​292

Blogi (nie­obecne na stro­nie głów­nej uczelni w momen­cie zbie­ra­nia danych, a prze­słane przez przed­sta­wi­ciela uczelni): Aka­de­mia Górniczo-​Hutnicza im. Sta­ni­sława Sta­szica w Kra­ko­wie: http://​www​.agh​.edu​.pl/​p​l​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​b​l​o​g​-​n​a​u​k​o​w​y​.​h​tml


Google Plus

Uczel­nia Adres
Uni­wer­sy­tet Łódzki https://​plus​.google​.com/​1​0​5​9​0​6​2​0​1​6​1​7​9​5​9​7​0​0​2​3​7​/​p​o​sts
Uni­wer­sy­tet Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Bydgoszczy https://​plus​.google​.com/​1​0​1​8​9​5​4​2​6​8​4​2​5​6​3​1​6​2​3​8​8​/​p​o​sts

Flickr

Uczel­nia Adres
Uni­wer­sy­tet Łódzki http://​www​.flickr​.com/​p​h​o​t​o​s​/​p​r​o​m​o​c​j​a​_​u​l​/​c​o​l​l​e​c​t​i​o​ns/

Picasa

Uczel­nia Adres
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Katowicach https://​pica​sa​web​.google​.com/​1​1​5​7​5​4​6​8​3​1​3​3​1​2​8​4​8​3​2​09/
Aka­de­mia im. Jana Dłu­go­sza w Częstochowie https://​pica​sa​web​.google​.com/​1​0​0​9​2​6​7​6​4​2​6​7​9​7​4​1​7​0​233

NK

Uczel­nia Adres
Uni­wer­sy­tet Eko­no­miczny w Krakowie https://nk.pl/main?target=%2Funiwersytet_ekonomiczny_krakow
Uni­wer­sy­tet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyń­skiego w Warszawie http://​nk​.pl/​s​c​h​o​o​l​/​6​1​122

Pod­su­mo­wa­nie

Publiczne uczel­nie wyż­sze cał­kiem nie­źle odnaj­dują się w nowym realiach komu­ni­ka­cyj­nych. Znaczna część zauwa­żyła już ist­nie­nie Face­bo­oka i posiada tam ofi­cjalny pro­fil. W sto­sunku do uczelni np. ame­ry­kań­skich pol­skie uczel­nie bar­dzo słabo wyko­rzy­stują Twit­tera do pro­mo­cji wyni­ków naukowych.

Bar­dzo ważna uwaga na koniec: jeżeli w powyż­szym zesta­wie­niu wkradł się jakiś błąd, to bar­dzo pro­szę o spro­sto­wa­nie. Mogło się oczy­wi­ście zda­rzyć, że nie odna­la­złem jakiejś ikony na stro­nie głów­nej uczelni, która tam w rze­czy­wi­sto­ści była – jed­nakże celem tego prze­glądu było m.in. spraw­dze­nie tego, jak łatwo można dotrzeć do ofi­cjal­nych pro­fili – mógł­bym oczy­wi­ście roze­słać maile do dzia­łów pro­mo­cji poszcze­gól­nych jed­no­stek – ale nie o to w tym chodziło.

Jeżeli ktoś potrze­bo­wałby wszyst­kich zebra­nych powy­żej danych w arku­szu kal­ku­la­cyj­nym – można do mnie napisać.

Aktu­ali­za­cja: 09.02.2012 – godz. 17:15 – pod­kre­ślę raz jesz­cze: w zesta­wia­niu uwzględ­nione są tylko te pro­file, na które można tra­fić bez­po­śred­nio ze strony głow­nej uczelni. Jeżeli nie było ikony, linka, wówczas danego profilu nie uwzględ­nia­łem. Zdaję sobie sprawę, że gdyby nie to założenie, na trze­cim miej­scu mógłby być np. UMCS w Lubli­nie (jest wid­get Face­bo­oka w zakładce „Kon­takt” – ale tra­fi­łem na niego dopiero wtedy, kiedy Czy­tel­nik mnie o tym poin­for­mo­wał). Po pro­stu przy­ją­łem, że media spo­łecz­no­ściowe powinny być widoczne – my mamy na nie tra­fiać, a nie ich szukać.

Jeżeli na stro­nie głów­nej uczelni pojawi się link do pro­filu w ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym – pro­szę o informację.

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required