Single Blog Title

This is a single blog caption
24
Lis

Metoda projektu, czyli Webquest w gimnazjum


WebQuest to bardzo dobrze znane i sprawdzone narzędzie edukacyjne. Nie wymaga specjalnych umiejętności ani sprzętu. Jednocześnie idealnie spełnia wymagania MEN, a do tego inspiruje uczniów i wciąga ich w proces uczenia.

W 2010 roku, a dokładnie pierwszego września, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz.1046). Zgodnie z jego zapisami, na uczniach klas I i II gimnazjum spoczął obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, rozumianego jako działanie zespołowe i planowe uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Działania wymagane w projekcie edukacyjnym

Tematyka projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów, lub też wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny obejmuje poniższe działania, które ma realizować zespół uczniów pod opieką nauczyciela:
  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów.

Informacja o udziale ucznia w projekcie oraz temat projektu są wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

Jak to zrobić?

Projekty zatem mogą być realizowane niemal w każdej sferze działalności. Warto podkreślić, że projekt edukacyjny to działalność zespołowa uczniów, co w praktyce oznacza, że uczniowie powinni ze sobą współpracować. Z praktycznego punktu widzenia projekty edukacyjne można realizować na wiele sposobów. W innowacyjnym prowadzeniu projektu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi doskonale sprawdza się Webquest.

WebQuest to koncepcja, która została sformułowana w 1995 roku przez Bernie Dodge i Tom Marcha w San Diego State University. Według autorów WebQuest jest metodą nauczania opartą na wyszukiwaniu potrzebnych do wykonania projektu informacji w Internecie. Podstawą metodologii WebQuestów jest konstruktywizm, zakładający nie tylko współodpowiedzialność ucznia za postęp w zakresie zdobywania wiedzy, ale również wzrost aktywnego i świadomego uczestnictwa w projekcie. Uczniowie mogą zatem w pełni wykorzystać swoją wyobraźnię, umiejętność rozwiązywania problemów oraz twórcze myślenie. Ponadto rozwijają umiejętności komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, zdobywania, selekcjonowania i przetwarzania informacji. I, co najważniejsze – WebQuest daje uczniom możliwość samodzielnego znalezienia odpowiedzi na często kontrowersyjne pytania.

Pamiętajmy o zasadach

Aby WebQuest spełnił swoja rolę, musi być zbudowany zgodnie ze schematem zaproponowanym przez B.Dodge’a:
  1. wprowadzenie: przedstawiamy tutaj główny problem naszego WebQuesta. Temat może dotyczyć zarówno wydarzeń bieżących jak i treści programowych. Jednak najważniejszym kryterium jego doboru powinno być to, czy zdoła wywołać zarówno emocje, jak i zainteresowanie uczniów.
  2. zadanie: to najważniejsza część każdego WebQuesta, a zarazem przejrzysty opis rezultatów, jakie mają osiągnąć uczniowie.
  3. proces: w tej części zostaną opisane kroki, jakie musza podjąć uczniowie, aby wykonać zadanie.
  4. zasoby: WebQuest musi zawierać listę źródeł informacji, które pozwolą uczniom na wykonanie zadania. Zazwyczaj są to linki do stron WWW, ale mogą to być również internetowe bazy danych czy podręczniki on-line.
  5. ewaluacja: pozwala zmierzyć zaangażowanie i osiągnięcia uczących się, a także ustalić ostateczną ocenę.

Jak zorganizować i oceniać webquest

Uczniowie oceniani są jako zespół, co oznacza, że od współpracy całego teamu oraz od odpowiedniej koordynacji działań zależy w ogromnej mierze końcowa ocena projektu.
Na podstawie materiałów przygotowanych zgodnie z powyższym schematem, możemy za pomocą strony internetowej wygenerować nasz WebQuest. Formularz jest wygenerowany w formie strony internetowej, którą można łatwo kopiować, wklejać czy drukować, korzystając z darmowych generatorów webquestów, gotowych szablonów, oraz narzędzi wspomagających.

Metoda WebQuest pozwala na aktywny udział uczących się w procesie edukacyjnym. Można dzięki niej zaprojektować wiele interesujących projektów, promujących wysoki poziom myślenia twórczego oraz sprzyjających intensywnemu rozwojowi umiejętności rozwiązywania problemów.
Zachęcam do zapoznania się z tą metodą.

A już za tydzień praktyczne narzędzie do wykorzystania przy tworzeniu projektów. Zapraszam!

Zdjęcie: Some rights reserved by Brian Hathcock

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required