Single Blog Title

This is a single blog caption
13
Wrz

Formalne wprowadzenie e-nauczania do polskich szkół


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Niby nic szczególnego, bo czyni to wiele razy w ciągu jednego tygodnia. Ale nowelizacja ustawy o systemie oświaty jest bardzo szczególna, gdyż istnieje szansa na formalne wprowadzenie e-nauczania jako jednej z form organizacji zajęć w polskich szkołach.
Długo oczekiwana regulacja została skonkretyzowana w zapisach Art.64 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nią obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęcia prowadzone w placówkach
oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Art. 64. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu;
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.
3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, zajęcia prowadzone w placówkach oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, z wyjątkiem zajęć praktycznych i laboratoryjnych, mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, warunki organizacji zajęć, o których mowa w ust. 4, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej proporcji ich czasu do całkowitego czasu zajęć w szkole lub placówce oraz dostępu do odpowiedniej infrastruktury informatycznej i oprogramowania

Zapis jest co prawda bardzo ogólny, ale nowelizacja nałożyła na ministra edukacji narodowej obowiązek określenia w drodze rozporządzenia, warunków organizacji zajęć, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w szczególności uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej proporcji ich czasu do całkowitego czasu zajęć w szkole lub placówce oraz dostępu do odpowiedniej infrastruktury informatycznej i oprogramowania.

Nie pozostaje zatem nic innego jak życzyć sobie szybkiego, a przede wszystkim dostosowanego do realiów szkolnych rozporządzenia! Odwagi Pani Minister! Polska szkoła tego potrzebuje! Warto podkreślić także, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Podobało Ci się? Chcesz więcej?

Zostaw swój e-mail, bardzo chętnie przypomnę Ci o nowych treściach, a przy okazji dostaniesz e-booka o elearningu.

Poprzednie newslettery możesz znaleźć na stronie archiwum.

* indicates required